• บริการหลังการขาย
บริษัทมิตซูต้าพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร
วีธีการคืนสินค้า
 • สามารถนำไปคืนได้ที่บริษัทฯโดยตรง หรือ ส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนไปยังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
กรณีคืนสินค้า
 • สินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน หากสินค้านั้นบุบสลายหรือมีอุปกรณ์สูญหาย เพราะความผิดของผู้ซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
วีธีการลงทะเบียนบัตรรับประกัน
 • กรอกรายละเอียดลงบนบัตรรับประกันให้ครบถ้วน หรือลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์ [คลิกที่นี่]
 • เก็บใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าไว้ทุกครั้ง
 • เมื่อสินค้ามีปัญหา กรุณานำบัตรรับประกันและใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการสั่งซื้อมาด้วยทุกครั้ง เพื่อขอรับบริการ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 • ระยะเวลารับประกัน 1 ปี
 • บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ
 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุม ถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจาก
 • อุบัติเหตุ, ไฟตก, ไฟเกิน, ภัยธรรมชาติ, การใช้ผิดวิธี, เสียหายจากการขนส่ง, ขาดการดูแลรักษา, ละเลยไม่ปฏิบัติตามราย ละเอียดที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน
 • การนำสินค้าไปซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณ์, ชิ้นส่วนใดๆ ภายในสินค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความ เห็นชอบจากบริษัทฯ
 • การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไข ข้อความด้วยวิธีต่างๆ
 • การรับประกันสินค้าเป็นการรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าล้างทำความสะอาด, การตรวจ เช็คสภาพจากการร้องขอของลูกค้าโดยสินค้ามิได้มีปัญหา
 • การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกันและใบเสร็จรับเงินที่ศูนย์บริการ ทุกครั้งที่นำ ผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุม ถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งาน
 • หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า